Strona Główna > Produkty > Świętokrzyskie


1. Osnowa wirtualna – która zastąpi dotychczas stosowaną tradycyjną osnowę z użyciem palików do stabilizacji osnowy. Osnowa to zbiór odpowiednio wybranych i stabilizowanych punktów terenowych dla których matematycznie określono współrzędne płaskie lub wysokościowe w przyjętym układzie współrzędnych. Osnowa pomiarowa tworzona jest zawsze na potrzeby konkretnych robót. Do tej pory geodeci korzystali ze stacji referencyjnych i poprawek dostarczanych przez GUGIK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii), a inni wykonawcy działający na tej samej budowie stawiali sobie własną stację referencyjną. Pracujący na tej budowie użytkownicy posiadali często niespójne ze sobą informacje przestrzenne, co utrudniało sprawną realizację prac budowlanych i całej inwestycji oraz powodowało błędy wydłużające czas inwestycji. W efekcie realizacji inwestycji, do wytyczenia osnowy wykorzystywany będzie sygnał i poprawki generowane przez innowacyjne stacje referencyjne Wnioskodawcy. Cały proces będzie przebiegał w czasie rzeczywistym, a poprawki korekcyjne RTK (Real Time Kinematic) będą wysyłane ze stacji bazowych do odbiorników ruchomych oraz na odbiorniki zainstalowane na ciężkim sprzęcie budowlanym. Inwestycja zmodernizuje proces ustalania osnowy. Osnowa wirtualna dostarczająca poprawki dla wszystkich użytkowników pozwoli ujednolicić sygnał, dostarczany jednocześnie wielu odbiorcom. Dzięki temu wyeliminowane zostaną błędy, związane z korzystaniem z wielu źródeł poprawek (jak ma to miejsce obecnie), a roboty budowlane będą realizowane szybko, precyzyjnie i bezbłędnie.

2. Zarządzanie placem budowy w czasie rzeczywistym – usługa umożliwi dokładne planowanie robót ziemnych wykonywanych przez koparki i inny ciężki sprzęt mechaniczny. Bieżące planowanie prac na placu budowy pozwoli zwiększyć efektywność prowadzonych robót budowlanych oraz przyczyni się do optymalizacji wykonywanych czynności. Nowa oferta TRIMTECH Sp. z o.o. pozwoli również skrócić czas wykonywania poszczególnych prac budowlanych i zminimalizować koszty prowadzonej działalności.

3. System pozyskiwania wysoce precyzyjnych danych obserwacyjnych – Dotychczasowo Wnioskodawca wynajmował odbiorniki GPS jako stacje bazowe, które nadawały poprawki po pozyskaniu danych w sposób radiowy. Wynajmowane były również stacje, które nadawały poprawki po Internecie i po radiu, łącznie. Usługi były świadczone jedynie lokalnie, a zasięg świadczonych usług obejmował odcinek kilku/kilkunastu kilometrów. Nadawane poprawki były poprawkami z pojedynczej stacji referencyjnej, które się charakteryzowały spadkiem dokładności wprost proporcjonalnie do odległości od tej stacji. Planowane do wdrożenia w oparciu o innowacyjną technologię na rynku międzynarodowym rozwiązanie umożliwi świadczenie usług na obszarze rozległym – setek kilometrów kwadratowych

W wyniku realizacji projektu, przedstawionego w niniejszym Biznes Planie, Wnioskodawca będzie dysponował systemem stacji referencyjnych w woj. świętokrzyskim, umożliwiających pozyskiwanie wyjątkowo dokładnych danych obserwacyjnych. Dane pomiarowe będą spójne i jednolite dla wszystkich użytkowników, dzięki czemu wszyscy użytkownicy systemu będą otrzymywać poprawki o tej samej dokładności, co zapewni pełną wewnętrzną zgodność wykonywanych prac terenowych. System umożliwi użytkownikom, wyposażonym w odbiorniki GPS/GNSS i moduł komunikacyjny GSM/GPRS (UMTS), pozyskiwanie najbardziej precyzyjnych przy obecnym poziomie rozwoju technologii danych obserwacyjnych, poprzez określanie pozycji punktu w czasie rzeczywistym, dla punktów położonych wewnątrz obszaru objętego stacjami referencyjnymi, z dokładnościami (średnim błędem położenia płaskiego i wysokościowego) nie gorszymi niż 0,03 m (dla pozycji poziomej) oraz nie gorszymi niż 0,05 m (dla wysokości), co będzie stanowić innowacyjne rozwiązanie w skali międzynarodowej i przełoży się na wartość dodaną dla użytkowników systemów. Tak duża precyzja dokonywanych pomiarów ma zasadnicze znaczenie w przypadku szczególnie wrażliwych instalacji (np. rury gazowe ukryte pod ziemią). Wszystkie dane obserwacyjne będą zapisywane na dyskach serwera i dostępne retrospektywnie nawet kilka tygodni po wykonaniu pomiaru oraz są udostępniane on-line na portach IP. System będzie dbać o kontrolę jakości danych pozyskiwanych przez użytkownika, dokonywać autoryzacji i autentykacji użytkownika pilnując, aby użytkownik otrzymał zawsze właściwy strumień danych. System będzie także na bieżąco weryfikował czy jest dostępny dla użytkownika, tj. czy usługi zostały opłacone, abonament wykupiony itd. Użytkownik rozpoczynając pomiar RTK będzie wysyłał do systemu wstępną swoją pozycję (dokładność kilkunastu metrów) i jeśli przejdzie proces autoryzacji otrzyma strumień poprawek w żądanym przez siebie formacie (RTCM, CMRx, MAC etc). Jeśli dokładność wysłanych danych będzie przekraczał 0,03m system wstrzyma nadawanie i poinformuje o tym użytkownika. Użytkownik korzystający z serwisu precyzyjnie wyznaczającego osnowę będzie przesyłał swoje dane do aplikacji, a następnie przechodził autoryzacje. System sam wyszuka niezbędne dane dla precyzyjnego wyznaczenia współrzędnych punktu i po przeprowadzeniu procesu obliczeniowego odeśle do klienta obliczone współrzędne z analizą dokładnościową procesu.

4. Przetwarzanie zebranych informacji satelitarnych na bieżąco Dotychczasowo przetwarzanie informacji następowało mało dokładną drogą radiową. Raz otrzymane przez klienta dane, nie były aktualizowane w czasie rzeczywistym, gdyż bez sygnału satelitarnego nie było takiej możliwości. Innowacyjne rozwiązania oprogramowania systemowego VRS3Net Plus pozwolą generować poprawki RTK korekcyjne w czasie rzeczywistym dla każdego punktu wewnątrz obszaru objętego siecią z zachowaniem najwyższej i jednakowej dokładności, co nie było możliwe do tej pory (innowacja na rynku międzynarodowym). Dotychczasowo dokładność wyznaczania punktu spadała wprost proporcjonalnie do odległości od stacji referencyjnej. Dla pomiarów statycznych (wyznaczania dokładności z podwyższoną dokładnością) wymagały od użytkownika posiadania co najmniej 3 odbiorników, jednoczesnego obserwowania co najmniej dwóch punktów o znanych współrzędnych i jednego punktu wyznaczanego przez okres co najmniej 1 godziny. Dane obserwacyjne przekazywane były do siedziby firny i tam poddawane były analizie i obróbce technicznej. Dopiero po tych czynnościach, przetworzone dane mogły być udostępniane odbiorcom. Obecnie zarejestrowany użytkownik systemu może posiadać tylko jeden odbiornik GNSS i zaobserwować kilkanaście minut danych nad punktem wyznaczanym a uzyska pozycję punktu z precyzją nie gorszą niż 1cm nawet w kilka/kilkanaście minut po wykonaniu pomiaru. Realizacja projektu pozwoli na udostępnianie użytkownikom informacji satelitarnych na bieżąco, dzięki czemu będą oni w stanie jednoznacznie i bez opóźnień określić zajmowaną przez siebie pozycję w terenie, co stanowi innowację na rynku międzynarodowym. Informacje te użytkownik będzie mógł pobrać z internetowej strony systemu z zakładki przeznaczonej dla zarejestrowanych klientów.

5. Wielotorowy system udostępniania opracowanych wyników i obsługa klienta on-line - pozyskane za pomocą systemu stacji referencyjnych dane będą przekazywane on-line do użytkowników. Innowacyjnym rozwiązaniem będzie w tym przypadku zastosowanie wielotorowego systemu udostępniania danych pomiarowych. Do tej pory użytkownicy zmuszeni byli zadowolić się informacjami uzyskiwanymi tylko drogą radiową, co z racji często występujących zakłóceń oraz ograniczonego zasięgu fal znacznie utrudniało skuteczne pozyskiwanie współrzędnych punktów w przestrzeni. Dzięki wdrożeniu niniejszego projektu podstawowym systemem przesyłania danych będzie Internet, a system radiowy będzie tylko uzupełniającym (w miejscach z ograniczonym zasięgiem GPRS). Dodatkowo wprowadzona innowacja ułatwi pracę użytkowników systemu, dając możliwość pracy tylko z jednym odbiornikiem typu rover (dotychczas trzeba było pracować z dwoma baza – rover.